مدیریت و موسس آموزشگاه:

5330a691-cc2a-4c06-8c67-45feee88467c

Mrs. Momtahen

Manager
60f2b267-3469-4b80-a393-1712595d11ec

Mr. Kiarash Kassaie

Educational Manager

سوپروایزرها:

e3fa0ce4-4ba4-43c4-a317-0908cca2420e

Ms. Neda Pajoohesh

Supervisor
568d24ee-9ad0-436a-96ae-de4db3b1c146

Mrs. Shiva Akbari

Supervisor

مدرسین:

PHOTO-2021-10-03-09-07-38

Ms. Anna Turkaman Nejad

Teacher
PHOTO-2021-09-29-20-31-26

Ms. Minoo Pourzand

Teacher
PHOTO-2021-09-29-19-52-19

Ms. Shaghayegh Yaraghchi

Teacher
d06b454c-a8ae-4f94-b0fc-12af5aeb5388

Mr. Mohammad Reza Motlagh

Teacher
29c41261-3054-40a7-9397-7dc6e440cf31

Mrs. Manzar Govara

Teacher
f756c583-837e-4db8-b116-24b907ea86da

Ms. Bita Kohan

Teacher
IMG_6955

Ms. Yalda Ehteshami

Teacher
0e2bec6f-86c2-4926-ae6c-11b119d4cc13

Ms. Mahsa Arabi

Teacher